top of page

Oświadczenie o ochronie danych firmy AL hurtownia mi. K1. Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na definicjach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy wydano Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosowane są m.in. następujące definicje: dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, osoba odpowiedzialna, odbiorca, osoba trzecia, zgoda. Pod poniższym linkiem znajdziesz informacje, jak należy rozumieć definicje w rozumieniu RODO: http://www.anwaltblog24.de/artikel-4-dsgvo-terminologie


2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:
Odpowiedzialny: AL hurtownia m.in. K., właściciel: Pan Harun Altindal, e-mail: info@al-grosshandel.de, telefon: +49 (0)176 29216106, faks: +49 0 6201 2749975


3. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania

Używamy Twoich danych
•     w celu zidentyfikowania Cię jako naszego klienta;
•   w celu przetworzenia, realizacji i przetworzenia zamówienia;
•     w celu korespondencji z Tobą;
•     do rozliczeń;
•     w celu przetwarzania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Tobie;


Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zamówienie i jest wymagane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO we wskazanych celach w celu prawidłowego przetworzenia twojego zamówienia i wzajemnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna.
Dane osobowe zebrane w celu przetwarzania i przesłane do nas będą przez nas przechowywane do upływu ustawowego okresu przechowywania, a następnie usunięte, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich zachowania na podstawie artykułu 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. c RODO ze względu na prawo podatkowe i handlowe wymogi dotyczące przechowywania - i obowiązki dokumentacyjne (z HGB, StGB lub AO) są zobowiązane do dłuższego przechowywania lub wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.


4. Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie partnerom serwisowym zaangażowanym w realizację umowy, takim jak firma logistyczna, której zlecono dostawę i bank, któremu zlecono płatności. W przypadkach, w których Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum.

Płacąc przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub „zakupem na konto” przez PayPal, przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności do PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L -2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”), kontynuuj. PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej dla metody płatności karty kredytowej przez PayPal, polecenia zapłaty przez PayPal lub „zakupu na konto” przez PayPal. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji, czy udostępnić odpowiednią metodę płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringowe). O ile wartości scoringowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanym procesie matematyczno-statystycznym. Przy obliczaniu wartości punktacji uwzględniane są między innymi dane adresowe. Więcej informacji o ochronie danych można znaleźć w zasadach ochrony danych PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej.
Przekazujemy również Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:


•     Wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO,
•     ujawnienie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu założyć, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
•     w przypadku istnienia prawnego obowiązku ujawnienia na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c RODO, a także
•    jest to dozwolone przez prawo i wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą zgodnie z art.
W ramach realizacji zamówienia uzyskana zostanie Twoja zgoda na przekazywanie Twoich danych podmiotom trzecim.5. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz rację:
•   żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzanie lub wniesienie sprzeciwu, istnienie prawa do złożenia skargi, pochodzenie Twoich danych, jeżeli nie zostały od nas zebrane, oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotne informacje o ich danych;


•    zgodnie z Art. 16 RODO do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przeze mnie Twoich danych osobowych;


•     zgodnie z Art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie ma na celu skorzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacje, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;


•    zgodnie z Art. 18 DSGVO do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dokładność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie są niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcie i dane nie są nam już potrzebne, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;


•    zgodnie z art. inna osoba odpowiedzialna za żądanie;


•    zgodnie z Art. 7 paragraf 3 RODO do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i


•   w celu złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. te, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizuję bez określania konkretnej sytuacji.


Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wiadomość e-mail na adres: (info@al-grosshandel.de).


7. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


8. Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma stan z marca 2018 r.
Ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć w połączeniu z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH). Możesz tam w każdej chwili wyświetlić oświadczenie o ochronie danych.

 

bottom of page