top of page

Ogólne warunki handlowe i płatności firmy AL hurtownia mi. K.  (Polityka prywatności poniżej)

Stan: styczeń 2022

§ 1 Zakres stosowania, wyłączenie warunków osób trzecich

(1) Wszystkie nasze oferty, dostawy i usługi są na nich oparte
Warunki. Nasza oferta wyraźnie nie jest skierowana do konsumentów końcowych zgodnie z § 13 BGB. Poniższe warunki dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB, osoby prawnej prawa publicznego lub specjalnego funduszu prawa publicznego (zwanego dalej „Klientem”).

 

(2) Nasze warunki mają zastosowanie do bieżących relacji biznesowych, nawet bez ponownego wyraźnego odniesienia do przyszłych ofert, dostaw i usług dla klienta.

 

(3) Nasze warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy bez zastrzeżeń realizujemy dostawę do klienta, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych warunków handlowych klienta.

 

(4) Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe. Zastosowanie innych ogólnych warunków, w szczególności warunków zakupu klienta, jest zasadniczo wykluczone, chyba że wyraziliśmy wyraźną zgodę na ich zastosowanie w formie pisemnej.

 

 

 

§ 2 Zawarcie umowy, zakres dostawy, zakaz cesji

(1) Nasze oferty są z reguły bezpłatne i niewiążące, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

 

(2) Umowy i porozumienia stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia lub przez naszą dostawę. To samo dotyczy uzupełnień, modyfikacji lub porozumień pomocniczych.

 

(3) Nasze pisemne potwierdzenie zamówienia lub, jeśli nie jest ono dostępne, nasza oferta ma decydujące znaczenie dla zakresu dostawy i usługi.

 

(4) Wszystkie informacje o naszych produktach, w szczególności ilustracje, wymiary i informacje dotyczące wydajności zawarte w naszych ofertach i publikacjach oraz inne informacje techniczne są przybliżonymi wartościami średnimi. Tolerancje kształtu, koloru, ilości, wagi, ilości i wymiarów, które są zwyczajowo stosowane w branży, są wyraźnie zastrzeżone.

 

(5) Dokumenty i dokumenty, na których opiera się nasza oferta, takie jak rysunki techniczne, ilustracje, opisy, wagi i wymiary, są przedmiotem umowy tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich zmian i dostosowań, które nie wpłyną znacząco na cel zamówienia i dostawy. Wszystkie dokumenty i dokumenty pozostają naszą własnością i nie mogą być zatrzymywane, kopiowane ani w inny sposób powielane przez klienta lub udostępniane osobom trzecim i muszą zostać nam zwrócone natychmiast na nasze żądanie. Wszelkie prawa majątkowe do tych dokumentów na naszą korzyść pozostają w mocy, nawet jeśli pozostawimy dokumenty klientowi.

 

(6) Roszczenia klienta wobec nas mogą być cedowane tylko za naszą wyraźną pisemną zgodą. To samo dotyczy roszczeń prawnych klienta w związku ze stosunkiem umownym.

 

(7) W przypadku produkcji według specyfikacji klienta (np. rysunki, próbki lub inne informacje) odpowiadamy wyłącznie za wykonanie zgodnie ze specyfikacją klienta.

 

(8) Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że towary wyprodukowane przez nas według specyfikacji klienta są odpowiednie do celów klienta i współpracują z istniejącymi komponentami klienta.

 

(9) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez niego dokumenty, takie jak rysunki, mierniki, próbki lub tym podobne. Klient jest odpowiedzialny za to, aby przekazane przez niego rysunki wykonawcze nie naruszały praw majątkowych osób trzecich. W związku z tym klient zwalnia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich.

 

 

§ 3 Terminy dostaw

(1) Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna się najwcześniej wraz z zawarciem umowy i wymaga wyjaśnienia wszystkich kwestii handlowych i technicznych. Początek okresu dostawy zakłada, że klient dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty lub zgody oraz wpłacił uzgodnione zaliczki (np. przelew z góry, zadatek).

(

2) Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmioty dostawy zostały przekazane osobie transportowej lub klient został powiadomiony o gotowości do odbioru, jeżeli dostawa nie może zostać dostarczona klientowi z przyczyn leżących po stronie klienta jest odpowiedzialny.

 

(3) Termin dostawy zostaje wydłużony w uzasadnionym zakresie, jeżeli na nas lub na naszych dostawców dotkną przypadki siły wyższej lub wystąpienia niemożliwych do przewidzenia i nadzwyczajnych zdarzeń. Nieprzewidywalne zdarzenia w tym znaczeniu to w szczególności zamieszki, strajki, lokauty, pożary, konfiskaty, bojkoty, nakazy i ograniczenia prawne lub urzędowe lub nieprawidłowe lub opóźnione dostawy przez naszych dostawców, o ile za te zdarzenia nie ponosimy odpowiedzialności i wpływają one na nasze zobowiązania dotyczące wykonania. Jeżeli termin dostawy zostanie przedłużony do rozsądnego czasu z powodu takich okoliczności, klient ma prawo odstąpić od umowy po upływie tego przedłużonego terminu dostawy. Jeżeli klient jest zainteresowany dostawami częściowymi, klient może również częściowo odstąpić od umowy. Jeżeli zrealizowaliśmy już częściowe dostawy i/lub częściowe usługi, klient może odstąpić od całej umowy tylko wtedy, gdy można udowodnić, że nie jest zainteresowany częściową dostawą i/lub usługą z naszej strony. Pozostałe ustawowe lub umowne prawa do odstąpienia pozostają nienaruszone.

 

(4) W przypadku opóźnienia w dostawie i po wyznaczeniu przez klienta rozsądnego terminu dodatkowego, który bezskutecznie minął, klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub, jeśli klient jest zainteresowany dostawą częściową z naszej strony, do odstąpić od części umowy. Jeżeli zrealizowaliśmy już częściowe dostawy i/lub częściowe usługi, klient może odstąpić od całej umowy tylko wtedy, gdy można udowodnić, że nie jest zainteresowany częściową dostawą i/lub usługą z naszej strony. Dalsze roszczenia klienta - w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu złego wykonania lub szkody spowodowane opóźnieniem - są wykluczone, o ile nie zostaną wyraźnie uwzględnione w § 10 poniżej. W przypadkach, w których § 10 niniejszych warunków uzasadnia odpowiedzialność z naszej strony z tytułu opóźnienia, klient ma prawo żądać ryczałtowego odszkodowania za opóźnienie. Jest to 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości tej części całkowitej dostawy, która nie może być wykorzystana w terminie lub zgodnie z umową w wyniku opóźnienia. Strony mogą udowodnić, że szkoda była rzeczywiście wyższa lub niższa.

 

(5) Dostawy przed końcem okresu dostawy i dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

 

 

§ 4 Ceny, płatność, płatność częściowa

(1) Podane ceny dotyczą dostawy loco fabryka, Incoterms 2010 i są cenami netto, bez obowiązujących podatków od sprzedaży, nawet jeśli nie zostały wyraźnie określone, i bez kosztów opakowania, transportu, instalacji, wysyłki, ubezpieczenia, odprawy celnej, wszelkie koszty bankowe i transakcyjne dotyczące płatności oraz inne poniesione koszty.

 

(2) Nasze faktury są płatne natychmiastowo bez potrąceń. Jeśli udzieliliśmy klientowi rabatu, można go żądać tylko w uzgodnionej wysokości i z terminową płatnością. Nieautoryzowane potrącenia rabatu będą wymagane.

 

(3) Klient popada w zwłokę nie później niż 30 dni po otrzymaniu faktury, chyba że uzgodniono inne okoliczności uzasadniające zwłokę (np. przypomnienie o płatności lub uzgodniony krótszy termin płatności lub termin płatności oparty na kalendarzu). Od momentu zwłoki klient jest winien odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.

 

(4) W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dalszych dostaw od pełnej spłaty należności z dołu.

 

(5) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, jesteśmy uprawnieni do korekty cen i/lub taryf przewozowych, jeśli nasze koszty płac i wynagrodzeń, surowców lub dostaw, kosztów energii, kosztów transportu i opłat celnych lub innych materiałów wzrosną więcej niż tylko nieznacznie . Prawo to dotyczy również dostaw i usług wynikających z ciągłego zobowiązania.

 

(6) Ponadto mamy prawo odmówić wykonania usługi, jeśli po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, zgodnie z którymi istnieje obawa, że klient nie będzie w stanie wykonać usługi w całości lub w części czy nie na czas. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient złoży u nas odpowiednie zabezpieczenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nasz ubezpieczyciel kredytu kupieckiego odmówi ubezpieczenia ryzyka ceny zakupu po zawarciu umowy.

 

(7) Jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek w terminie płatności w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej bez konieczności uprzedniego upomnienia.

 

(8) Potrącenie roszczeń wzajemnych przez klienta lub dochodzenie prawa zatrzymania jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

jeżeli roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawnie ustalone.

 

(9) Nie akceptujemy czeków i/lub weksli jako środka płatniczego.


(10) Wszystkie płatności mają być dokonywane wyłącznie do nas w EURO. Wszelkie ryzyko kursowe ponosi klient.

 

 

§ 5 Wypowiedzenie

(1) Jeżeli klient anuluje zamówienie przed dostawą zamówionego towaru, klient pozostaje zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Wydatki, które zaoszczędziliśmy w wyniku anulowania zamówienia lub zysk, który utraciliśmy z powodu niedostarczenia, należy odjąć od ceny zakupu, która ma zostać zapłacona. Mamy swobodę wyboru metody obliczeniowej, której użyjemy.

 

(2) W przypadku wypowiedzenia przez klienta przed rozpoczęciem świadczenia usług, które mają być dostarczone, kwota do zwrotu przez klienta zostanie naliczona ryczałtowo
10% uzgodnionej ceny zakupu. Zarówno my, jak i klient możemy udowodnić, że rzeczywista szkoda jest wyższa lub niższa od tej kwoty.

 

 

§ 6 Przejście ryzyka, wysyłka, opakowanie

(1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, przedmioty dostawy są przekazywane klientowi z naszego zakładu.

 

(2) Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotów dostawy przechodzi na klienta z chwilą przekazania przedmiotów dostawy osobie przewożącej. Dotyczy to również sytuacji, gdy wykonujemy transport dla klienta, nawet jeśli ponosimy koszty pakowania i transportu. Jeżeli wysyłka towaru opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, ryzyko przypadkowego przeniesienia przechodzi na klienta z chwilą zawiadomienia o gotowości dostawy.

 

(3) Ponosimy odpowiedzialność za sposób pakowania i wysyłki przedmiotów, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

 

(4) Ubezpieczenie transportu przedmiotów dostawy zostanie wykupione wyłącznie na wyraźne pisemne żądanie klienta i na jego koszt.

 

 

§ 7 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych przez nas przedmiotów, dopóki wszystkie nasze roszczenia z tytułu stosunków handlowych wobec klienta nie zostaną w pełni uregulowane.

(2) Zleceniodawca zobowiązuje się, w każdym momencie na nasze żądanie i w przypadku wniosku o ogłoszenie niewypłacalności, w widoczny sposób oznaczyć przedmiot umowy zastrzeżony tytułem „Własność AL Wholesale e. K., Hemsbach".

(3) Jeżeli klient przetwarza towar zastrzeżony, odbywa się to dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego. Jeżeli dostarczone przez nas towary zostaną przetworzone lub nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami, nabywamy współwłasność nowych przedmiotów w stosunku wartości fakturowej towaru do wartości fakturowej innego używanego towaru. Klient może dalej przetwarzać przedmioty dostawy w zwykłym toku działalności gospodarczej, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych zabezpieczeń.

 

(4) Klient może odsprzedać przedmioty dostawy w zwykłym toku działalności, o ile nasze rozszerzone zastrzeżenie własności przedmiotów pozostaje nienaruszone (cesja prawa do sprzedaży jest uregulowana poniżej w punkcie 4). Klient nie ma prawa do przeniesienia własności, przeniesienia zabezpieczenia, zastawu lub podobnych środków.

 

(5) W przypadku odsprzedaży przedmiotów dostawy klient niniejszym ceduje na nas wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży osobom trzecim. Przyjmujemy to zlecenie. Jeżeli jesteśmy jedynie współwłaścicielami sprzedanego towaru, cesja następuje tylko do wysokości naszych roszczeń wobec klienta.

 

(6) Odwoływalnie upoważniamy klienta do odebrania przypisanej nam wierzytelności na nasze konto we własnym imieniu. Odwołanie tego upoważnienia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy klient nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności zobowiązań płatniczych, staje się niewypłacalny lub niewypłacalny, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub taki wniosek został odrzucony z powodu brak aktywów. W przypadku cofnięcia upoważnienia do ściągania naszych wierzytelności, klient musi poinformować dłużnika o cesji wierzytelności na nas. Możemy również ujawnić rozszerzone zastrzeżenie własności stronom trzecim.

 

(7) Prawo klienta do rozporządzania towarem zastrzeżonym, przetwarzania lub ściągania scedowanych wierzytelności wygasa również bez wyraźnego odwołania, jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte na majątku klienta lub zostanie odrzucone z powodu niewystarczających aktywów, jeżeli płatności są zawieszone, jeśli klient lub osoba trzecia złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeśli wystąpi niewypłacalność lub nadmierne zadłużenie. W tych przypadkach, jak również w przypadkach z § 7 ust. 5, mamy prawo odstąpić od umowy po upływie rozsądnego terminu, z takim skutkiem, że możemy odebrać towar zastrzeżony. Klient zobowiązany jest do wydania zastrzeżonego towaru. Dochód z każdego wykorzystania towaru zastrzeżonego – pomniejszony o koszty użytkowania – zostanie zaliczony klientowi na poczet jego zobowiązań wobec nas.

 

(8) W przypadku cofnięcia upoważnienia do ściągnięcia scedowanych wierzytelności, klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie, przeciwko jakim wierzytelnościom osób trzecich z tytułu scedowanych praw istnieją iw jakiej wysokości.

 

(9) Jeżeli dostarczone nam zabezpieczenia przekraczają roszczenia, które mają być zabezpieczone przez więcej niż

przekracza 20%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń w rozsądnej wysokości według naszego uznania na żądanie klienta.


(10) Klient musi niezwłocznie poinformować nas na piśmie, jeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do zastrzeżonego towaru, scedowanych roszczeń lub innych dokumentów i dokumentów. Wszelkie koszty obrony prawnej naszych towarów zastrzeżonych, także wobec osób trzecich, ponosi klient.

 

 

§ 8 Gwarancja

(1) Odpowiadamy za wady materiałowe i wady tytułu przedmiotu dostawy zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 

(2) Niektóre właściwości są przez nas uważane za gwarantowane tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdziliśmy to na piśmie. Gwarancja jest uważana za przyjętą przez nas tylko wtedy, gdy określiliśmy nieruchomość jako „gwarantowaną” na piśmie.

 

(3) Rozpoznawalne wady, braki lub nieprawidłowe dostawy należy niezwłocznie zgłosić na piśmie, najpóźniej w ciągu tygodnia od dostawy, ale w każdym przypadku przed połączeniem, zmieszaniem, obróbką, ułożeniem, sklejeniem lub montażem; w przeciwnym razie przedmiot dostawy uważa się za zatwierdzony, chyba że my lub nasi przedstawiciele prawni lub agenci zastępczy są winni oszukańczych zamiarów. Wady ukryte należy zgłosić do nas na piśmie niezwłocznie, nie później niż 7 dni po ich wykryciu. Obowiązują również §§ 377, 378 HGB.

 

(4) Mamy możliwość wspólnego ustalenia zgłoszonych reklamacji i obecności przy przeprowadzce

testów materiałowych.

 

(5) W przypadku rzeczy, która była używana do budowy zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem i spowodowała jej wadę, roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od wydania rzeczy. Pod każdym innym względem roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie dwunastu miesięcy od dostawy.

 

(6) Nasza gwarancja za wady materiałowe i prawne ogranicza się do wykonania uzupełniającego. W ramach naszego obowiązku świadczenia uzupełniającego jesteśmy uprawnieni do wyboru, czy usunąć wadę, czy dostarczyć zamiennik. Jeśli nie wywiążemy się z tego obowiązku w rozsądnym terminie lub jeśli naprawa nie powiedzie się pomimo wielokrotnych prób, klient ma prawo do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy jest wykluczone, jeżeli wada jest nieistotna. Ponadto, jeśli zrealizowaliśmy częściowe dostawy wolne od wad, anulowanie całej umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zainteresowanie klienta wykonanymi częściowymi dostawami przestało być widoczne. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia o zwrot kosztów lub roszczenia odszkodowawcze, istnieją wyłącznie w ramach postanowień poniższego § 10. Wymienione części stają się naszą własnością lub pozostają naszą własnością i należy je nam odesłać na nasz koszt w dniu żądanie.

 

(7) Klient jest zobowiązany do odesłania wadliwego towaru do naprawy lub dostawy zastępczej na własne ryzyko, chyba że zwrot nie jest możliwy ze względu na rodzaj dostawy. Ponosimy koszty transportu poniesione w celu wykonania uzupełniającego, ale tylko z miejsca, do którego zakupiony towar został dostarczony zgodnie z przeznaczeniem i maksymalnie do ceny zakupu.

 

(8) Klient musi dać nam czas i możliwości potrzebne do naprawy lub dostawy zastępczej. Tylko w nagłych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu operacyjnemu, zapobiegających nieproporcjonalnie dużym szkodom lub gdy spóźniamy się z usunięciem wady, klient ma prawo, po uprzednim powiadomieniu nas, do samodzielnego lub przez osobę trzecią usunięcia wady i do zwrotu kosztów na żądanie niezbędnych kosztów.

 

(9) Roszczenia regresowe zgodnie z §§ 478, 479 BGB istnieją tylko wtedy, gdy roszczenie konsumenta jest uzasadnione i tylko w zakresie prawnym, ale nie w przypadku nieuzgodnionych z nami przepisów o dobrej woli i wymaga przestrzegania własnych obowiązków osoby uprawnionej do odwołania się, w szczególności do przestrzegania wszelkich Zobowiązań do wcześniejszego powiadomienia o wadach.

 

(10) Dalsza obróbka lub montaż dostarczonych przez nas towarów liczy się zawsze jako rezygnacja z zawiadomienia o wadach, o ile wada była rozpoznawalna.

 

(11) W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wad płatności przez klienta mogą zostać wstrzymane tylko w takim zakresie, w jakim

są w rozsądnej proporcji do zaistniałych wad materiałowych. Jeżeli zgłoszenie wad jest nieuzasadnione, mamy prawo żądać od klienta rekompensaty za poniesione w związku z tym wydatki.

 

(12) Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku niewielkich odchyleń od uzgodnionej lub zwykłej jakości lub użyteczności.

 

(13) Stwierdzenie wad materiałowych zawsze wymaga formy pisemnej.

 

(14) Nasza gwarancja nie obejmuje przydatności przedmiotu dostawy do zamierzonego przez klienta celu, który odbiega od zwykłego celu, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie.

 

(15) W szczególności roszczenia gwarancyjne nie przysługują w następujących przypadkach:
Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie, zużycie, niewłaściwa lub niedbała obsługa, niewłaściwa konserwacja, nieodpowiedni sprzęt, wpływy mechaniczne, chemiczne, elektroniczne, elektryczne i podobne, które nie odpowiadają zamierzonym, przeciętnym wpływom standardowym.

 

 

§ 9 Wycofanie się, niemożliwość

(1) Poza przypadkami uregulowanymi gdzie indziej w niniejszych warunkach, klient może odstąpić od umowy za pomocą pisemnego oświadczenia, jeśli wywiązanie się z naszych zobowiązań stanie się dla nas niemożliwe, zanim ryzyko przypadkowej utraty przedmiotów dostawy stanie się niemożliwe. przekazane klientowi. W przypadku częściowej niemożności naszych zobowiązań klient może wtedy odstąpić od umowy, jeśli oczywiście nie ma interesu w dostawach częściowych. W przeciwnym razie klient może zażądać rozsądnej obniżki ceny zakupu. Odstąpienie od umowy jest zasadniczo dopuszczalne dla klienta tylko wtedy, gdy naruszenie naszych zobowiązań umownych jest istotne.

 

(2) Jeżeli ani my, ani klient nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność wykonania, jesteśmy uprawnieni do zapłaty za usługi, które zostały wykonane częściowo.

 

 

Sekcja 10 Odpowiedzialność

(1) Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej,

a) o ile my, nasi przedstawiciele prawni lub pomocnicy jesteśmy winni umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
b) w przypadku zawinionego uszkodzenia życia, kończyny lub zdrowia
c) w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych
d) w przypadku wad, które podstępnie zatailiśmy lub których brak
mają zagwarantowane
e) o ile zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt za obrażenia ciała lub szkody majątkowe na osobach prywatnych
Przedmioty użyte podlegają odpowiedzialności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze roszczenia odszkodowawcze.

 

(2) Istotnym zobowiązaniem umownym jest zobowiązanie, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy polega i może polegać.

 

(3) W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, nasza odpowiedzialność ogranicza się do typowej umownej, racjonalnie przewidywalnej szkody.

 

(4) Typową umownie przewidywalną szkodę należy oszacować w wysokości wartości umownej danej usługi.

 

 

§ 11 Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, wybór prawa

(1) Miejscem spełnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych między nami a klientem jest 69502 Hemsbach, Niemcy.

 

(2) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku gospodarczego jest miejsce wykonania, jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Jesteśmy jednak również uprawnieni do podjęcia działań przeciwko klientowi w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.

 

(3) W przypadku wszelkich sporów wynikających z umów, do których mają zastosowanie niniejsze warunki oraz wszelkich sporów wynikających ze stosunków handlowych między nami a klientem, stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz międzynarodowego prawa prywatnego.

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są w całości lub w części nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Oświadczenie o ochronie danych firmy AL hurtownia mi. K1. Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na definicjach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy wydano Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosowane są m.in. następujące definicje: dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, osoba odpowiedzialna, odbiorca, osoba trzecia, zgoda. Pod poniższym linkiem znajdziesz informacje, jak należy rozumieć definicje w rozumieniu RODO: http://www.anwaltblog24.de/artikel-4-dsgvo-terminologie


2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych


Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:
Odpowiedzialny: AL hurtownia m.in. K., właściciel: Pan Harun Altindal, e-mail: info@al-grosshandel.de, telefon: +49 (0)6201 7100608, faks: +49 0 6201 2749975


3. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania


Zostałeś już poinformowany o gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych osobowych w oświadczeniu o ochronie danych dostarczonym przez eBay (dostępnym pod adresem:  https://pages.ebay.de/help/policies/privacy -policy.html) , a także rodzaj i cel ich użycia. Twoja zgoda na to została uzyskana przez serwis eBay w ramach rejestracji. Nie zbieramy od Ciebie żadnych dalszych danych osobowych, które wykraczają poza serwis eBay. Wyraziłeś już zgodę na przesłanie nam przez serwis eBay Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy. Te dane osobowe przekazane nam przez eBay są przez nas przechowywane.


Używamy tych danych
•     w celu zidentyfikowania Cię jako naszego klienta;
•   w celu przetworzenia, realizacji i przetworzenia zamówienia;
•     w celu korespondencji z Tobą;
•     do rozliczeń;
•     w celu przetwarzania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Tobie;


W ramach rejestracji w serwisie eBay oraz podczas przetwarzania zamówienia uzyskasz zgodę na przetwarzanie tych danych.
Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zamówienie i jest wymagane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO we wskazanych celach w celu prawidłowego przetworzenia twojego zamówienia i wzajemnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna.
Dane osobowe zebrane przez eBay i przekazane nam w celu przetworzenia Twojego zamówienia będą przez nas przechowywane do wygaśnięcia ustawowego okresu przechowywania, a następnie usunięte, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO ze względu na obowiązki podatkowe i handlowe dotyczące przechowywania i dokumentacji (z HGB, StGB lub AO) są Państwo zobowiązani do dłuższego przechowywania lub wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit.a RODO. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak eBay przechowuje Twoje dane osobowe, zapoznaj się z Zasadami zachowania poufności eBay.


4. Udostępnianie danych


Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie partnerom serwisowym zaangażowanym w realizację umowy, takim jak firma logistyczna, której zlecono dostawę i bank, któremu zlecono płatności. W przypadkach, w których Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum.

Płacąc przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub „zakupem na konto” przez PayPal, przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności do PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L -2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”), kontynuuj. PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej dla metody płatności karty kredytowej przez PayPal, polecenia zapłaty przez PayPal lub „zakupu na konto” przez PayPal. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji, czy udostępnić odpowiednią metodę płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringowe). O ile wartości scoringowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanym procesie matematyczno-statystycznym. Przy obliczaniu wartości punktacji uwzględniane są między innymi dane adresowe. Więcej informacji o ochronie danych można znaleźć w zasadach ochrony danych PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej.
Przekazujemy również Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:


•     Wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO,
•     ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
•     w przypadku istnienia prawnego obowiązku ujawnienia na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c RODO, a także
•    jest to dozwolone przez prawo i wymagane przez artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO w celu przetwarzania stosunków umownych z Państwem.
W ramach realizacji zamówienia uzyskana zostanie Twoja zgoda na przekazywanie Twoich danych podmiotom trzecim.5. Prawa osób, których dane dotyczą


Masz rację:
•   żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzanie lub sprzeciw, istnienie prawa do złożenia skargi, pochodzenie Twoich danych, jeżeli nie zostały od nas zebrane, oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotne informacje o ich danych;
•    zgodnie z Art. 16 RODO do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przeze mnie Twoich danych osobowych;
•     zgodnie z Art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie ma na celu skorzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacje, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
•    zgodnie z Art. 18 DSGVO do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dokładność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie są niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcie i dane nie są nam już potrzebne, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
•    zgodnie z art. inna osoba odpowiedzialna za żądanie;
•    zgodnie z Art. 7 paragraf 3 RODO do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
•   w celu złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.6. Prawo do sprzeciwu


Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. te, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizuję bez określania konkretnej sytuacji.
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wiadomość e-mail na adres: (shop-weinheim@web.de).


7. Bezpieczeństwo danych


Informacje na temat bezpieczeństwa danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostarczonym przez eBay, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku podanego w sekcji 3.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


8. Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych


Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma stan z marca 2018 r.
Ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć w połączeniu z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH). W każdej chwili możesz zobaczyć tam oświadczenie o ochronie danych.

 

bottom of page